Zpět

Poptávka po nájemním bydlení

Poptávka po nájemním bydlení je i nadále vysoká

I v loňském roce stoupal zájem o nájemní bydlení. Společnost Residomo uzavřela v roce 2016 více než 5 000 nových nájemních smluv za běžných tržních podmínek. 

„Opět jsme pronajali více bytů, než kolik se jich uvolnilo, takže se celková obsazenost našeho bytového fondu průběžně zvyšuje. Tento trend trvá několik posledních let,“ říká Pavel Klimeš, jednatel společnosti. 

Více než polovinu nájemníků společnosti Residomo tvoří lidé, kteří si některý z bytů společnosti vybrali za svůj domov za běžných tržních podmínek po ukončení regulace nájemného v roce 2010. V Ostravě platí, že poptávka po volných bytech mnohonásobně převyšuje nabídku. Jedním z cílů společnosti Residomo pro letošní rok je zvýšení poptávky po nájemním bydlení i v Havířově a Karviné. 

Residomo je největší soukromý vlastník nájemního bytového fondu v Českérepublice a pronajímá téměř 43 000 bytů. „I v roce 2016 bylo naší prioritou další zkvalitňování našeho bytového portfolia. Vložili jsme do něj téměř 758 milionů korun a pro letošní rok počítáme s částkou 832 milionů. Je to potvrzení našeho dlouhodobého cíle měnit nájemní bydlení v domov,“ dodává Pavel Klimeš. Velkou pozornost věnuje společnost Residomo také otázce seniorského bydlení. V loňském roce zavedla v Ostravě a v Karviné bezplatnou službu Senior asistent, v jejímž rámci sociální pracovník pomáhá seniorům při řešení jejich složitých životních situací. Pro seniory bylo rovněž realizováno přes 800 úprav bytů pro zvýšení mobility a komfortu (instalace sedáků a madel, úpravy koupelen, odstranění prahů apod.). 

Výnosy z nájmů společnosti Residomo vzrostly v návaznosti na zvýšení obsazenosti bytů a navýšení počtu tržních nájemních vztahů o necelá čtyři procenta. 

Z účetní závěrky za rok 2016 vyplývá, že hospodaření společnosti Residomo skončilo čistým ziskem po zdanění ve výši 654 milionů korun. I díky tomu bude možné v letošním roce pokračovat v investování do zkvalitňování a modernizace nemovitostního portfolia. 

„Klíčovými faktory úspěšného roku 2016 bylo zlepšování našich služeb, zefektivňování provozu společnosti a v neposlední řadě i další snižování neobsazenosti bytového fondu či neustále se zvyšující podíl nájemních smluv uzavíraných za běžných tržních podmínek,“ komentuje výsledky roku 2016 Martin Ráž, jednatel společnosti Residomo a její finanční ředitel.

Všechny aktuality