Zpět

SOUTĚŽ KŘÍŽOVKA

SOUTĚŽ KŘÍŽOVKA

VYHRAJTE 3 POUKÁZKY NA NÁKUP DO KAUFLANDU

Podmínky soutěže:

 1. Organizátorem dále uvedené soutěže je společnost RESIDOMO, s.r.o. se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen “Organizátor”). Organizátor se tímto zavazuje plnit dále uvedenou výhru výherci nebo výhercům losování, které bude provedeno dále uvedeným způsobem (dále jen „Soutěž“).
   
 2. Soutěž bude probíhat od 10. 10. 2017 do 10. 11. 2017 (dále jen „Doba platnosti Soutěže“) na území ČR prostřednictvím časopisu RESIDOMO vydávaného Organizátorem.
   
 3. Soutěže se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba, která v Době platnosti Soutěže bude mít místo trvalého pobytu (bydliště) v bytě ve vlastnictví Organizátora (dále jen „Soutěžící“), jehož nájemce po celou dobu trvání Soutěže řádně plní veškeré své povinnosti vůči Organizátorovi vyplývající z předmětné nájemní smlouvy, a která v Době platnosti Soutěže splní následující podmínku:
     - zašle tajenku a své jméno a příjmení prostřednictvím SMS na tel. číslo 608 026 220 a
   
 4. Soutěže se nesmí zúčastnit žádná z osob zaměstnaná nebo spolupracující s Organizátorem soutěže.
   
 5. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném než uvedeném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu výher, Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla Soutěže či Soutěž zrušit nebo v průběhu Doby její platnosti Soutěž předčasně ukončit, bez povinnosti odškodnění těch, kteří podmínky Soutěže alespoň částečně splnili. Změna pravidel, zrušení nebo předčasné ukončení Soutěže bude oznámeno na internetových stránkách Organizátora www.residomo.cz. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v Soutěži právní cestou je vyloučeno. V případě sporu či nejasností náleží právo rozhodování Organizátorovi soutěže.
   
 6. Losování proběhne nejpozději do 24. 11. 2017, v sídle Organizátora, komisí ve složení: Roman Frkous, Kateřina Piechowicz, Jana Palová, a to tak, že každému Soutěžícímu, který splní výše uvedené podmínky, bude náhodně přiřazeno číslo, všechny přiřazená čísla budou zapsána na jednotlivé losovací žetony, které budou umístěny do neprůhledné nádoby, z této nádoby bude následně členem komise náhodně vytažen potřebný počet losovacích žetonů. Výhercem se stává Soutěžící, jemuž bylo přiřazeno číslo, které je uvedeno na losovacím žetonu, který byl vytažen z nádoby. Výherce bude o výhře vyrozuměn prostřednictvím jím uvedeného tel. čísla nebo e-mailové adresy do 14 dnů po ukončení Soutěže. V případě, že se nebude možné s výhercem prostřednictvím tel. či e- mailové adresy spojit, bude obdobným způsobem, tzn. losem, stanoven náhradní výherce.
   
 7. Způsob předání a čerpání výhry závisí na domluvě s výhercem a s poskytovatelem výhry. V případě, že se Organizátorovi nepodaří běžným způsobem doručit výhru na uvedenou kontaktní adresu výherce, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzaté výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním či charitativním účelům Organizátora soutěže.
   
 8. Účastí v Soutěži, tzn. odesláním svého jména a příjmení a soutěžní tajenky na tel. číslo 608 026 220, dává Soutěžící dobrovolně výslovný souhlas s použitím a zpracováním svých osobních údajů (tzn. jména, příjmení a adresy) společností RESIDOMO, s.r.o., jakožto správcem, pro účely identifikace Soutěžícího v souvislosti s jeho účastí v Soutěži, dále výslovný souhlas s užitím svých osobních údajů – konkrétně jména a příjmení - Organizátorem v magazínu RESIDOMO vydávaného Organizátorem pro účely označení výherce Soutěže, a dále výslovný souhlas s užitím jména a příjmení Organizátorem, zejména jejím rozmnožením a rozšiřováním v magazínu RESIDOMO, vydávaného Organizátorem, a to vše na dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu jejich užití, resp. do odvolání tohoto souhlasu.
   
 9. Organizátor není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Organizátor nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o Soutěži uveřejněny. 

Všechny aktuality